Syarat penggunaan

Sila semak terma dan syarat yang berkenaan (“Syarat”) di bawah. Dengan mendaftarkan Akaun (“Akaun Anda” atau “Akaun”) anda bersetuju untuk menerima dan memahami terma dan syarat.

Terma ini digunakan untuk semua aspek Dafabet dan perkhidmatan sedia ada (“Perkhidmatan”), kepada semua transaksi yang berkaitan dengan Perkhidmatan (“Pertaruhan”), dan tapak (“Tapak”). Terma ini, Dasar Privasi, serta peraturan dan peraturan yang telah disediakan dalam bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku konflik atau percanggahan, teks bahasa Inggeris akan mengatasi mana-mana versi terjemahan.

1. Pengenalan kepada Terma dan Syarat

1.1 Dafabet Sports (“Syarikat”) bertanggungjawab untuk permainan sukan dalam talian dan tapak perjudian. Syarikat itu telah dilesenkan dan mematuhi peraturan dan undang-undang Curacao untuk menjalankan perniagaan perjudian dan perjudian dalam talian.

2. Pihak Yang Ditandatangani

2.1 Terma dan Syarat mesti dipersetujui oleh kedua-dua pihak, Syarikat (ditandatangani sebagai perkataan “Kami”, atau “Kami”) dan anda atau anda.

3. Penguatkuasaan Terma dan Syarat

3.1 Dengan terus menggunakan tapak dan/atau Perkhidmatan, dan/atau dengan membuka akaun di tapak kami, dan/atau meletakkan taruhan dengan kami, anda dianggap telah membaca, memahami dan menerima. Syarat yang berkenaan. . Anda terikat dengan terma dan peraturan serta undang-undang dan Dasar Privasi ini dengan bersetuju dengan semua terma dan/atau kerana anda terus menggunakan tapak web dan/atau perkhidmatan. Terma ini akan kekal berkuat kuasa apabila terdapat ketidakselarasan antara terma dan mana-mana dokumen yang diberikan melalui rujukan.

3.2 Terma ini telah berkuat kuasa sejak 1 Januari 2020. Dari semasa ke semasa atas sebab tertentu, kami mungkin menukar terma, termasuk pematuhan undang-undang dan peraturan, untuk tujuan komersial, untuk mematuhi arahan, untuk tujuan perkhidmatan pengguna, atau garis panduan atau syor pengawal selia. Daripada pautan Syarat penggunaan yang terletak di bahagian bawah tapak, anda boleh mengakses syarat yang dikemas kini.

3.3 Kami akan memberikan notis awal tentang sebarang perubahan dan sebagai kaedah praktikal untuk ini dinyatakan di bawah, Jika kami ingin membuat perubahan besar pada Terma. Kami mungkin tidak memberikan notis tentang perubahan sedemikian untuk perubahan kecil atau tidak penting, jadi sila teruskan menyemak Syarat melalui pautan di tapak. Penggunaan tetap Laman Web dan/atau Perkhidmatan selepas perubahan ini akan dianggap diterima.

3.4 Kami akan memberitahu anda terlebih dahulu, jika kami ingin membuat sebarang perubahan pada terma mendepositkan dana melalui sebarang kaedah yang kami anggap sesuai, mengikut pilihan kami. Walau bagaimanapun, tindakan itu mesti diketahui untuk menerima maklumat dengan mengklik pada butang “Saya Setuju”, “Ya”, atau dengan mengklik pada “kotak semak”. Sekiranya, pada masa itu, anda telah menerima, terikat, dengan Syarat baharu jika anda memberi Kami pengakuan sedemikian. Anda boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan dan/atau menutup akaun anda jika perubahan tidak diterima oleh anda.

4. Pembukaan dan Penyelenggaraan

Akaun 4.1 Anda mesti terlebih dahulu mendaftar dan membuka Akaun di tapak untuk boleh mengakses perkhidmatan Perjudian.

4.2 Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk memastikan Maklumat Peribadi sentiasa dikemas kini, terutamanya alamat, nombor telefon, dan butiran transaksi/akaun bank pembayaran (jika digunakan) apabila anda bersetuju untuk memberikan kami Maklumat Peribadi yang sesuai pada masa pendaftaran. Semasa membuka akaun, anda mesti memberikan maklumat yang betul. Menyediakan maklumat yang salah akan mengakibatkan penutupan akaun serta-merta dan kehilangan semua wang dalam Akaun kerana ia telah melanggar etika Terma dan Syarat sedia ada. Seperti yang dinyatakan dalam borang pendaftaran dalam talian (“Maklumat Peribadi”, anda memberi kami kebenaran untuk menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan di mana kami rasa perlu untuk mengambil tindakan ini untuk mengesahkan Maklumat Peribadi yang telah diberikan pada masa pendaftaran). Beri kami kebenaran untuk mengenal pasti, seperti Maklumat Peribadi termasuk maklumat yang diperlukan di dalamnya, seperti yang ditentukan oleh kami dalam keputusan tunggal dan mutlak kami. Anda dianggap sebagai pengguna berdaftar (“Pengguna Berdaftar”) apabila borang pendaftaran dalam talian telah diserahkan dan diterima oleh kami. Kami berhak menerima dan menolak pendaftaran atas sebarang sebab. Hanya pengguna berdaftar yang menggunakan Perkhidmatan Kami untuk mendepositkan jumlah tertentu pada akaun dan bertaruh sehingga had tertentu.

4.3 Dalam membuka Akaun dengan Kami, anda menjamin bahawa:

4.3.1 Anda harus sedar bahawa mungkin terdapat undang-undang tertentu yang berkuat kuasa di negara ini, di wilayah di mana ia melarang aktiviti Perjudian dalam talian dan/atau permainan dalam talian (biasanya dirujuk kepada sebagai “perjudian”) atau menggunakan dan mengakses Tapak dan/atau perkhidmatan yang serupa, sebelum anda ingin membuat pertaruhan dengan Syarikat. Tanpa tempahan dan sekatan, anda tidak boleh menarik balik dan tanpa syarat menyatakan dan menjamin, kepada Syarikat, bahawa anda tidak akan mendaftar atau mengakses Akaun pada bila-bila masa.

4.3.2 Anda bersetuju bahawa dengan menggunakan tapak dan/atau perkhidmatan yang disediakan di sini, anda mungkin kehilangan wang kerana kehilangan pertaruhan dan anda menerima tanggungjawab penuh untuk kerugian yang terhasil, dan anda bersetuju bahawa penggunaan tapak ini dan/atau Perkhidmatan adalah tanggungjawab anda sepenuhnya.

4.3.3 Anda (a) berumur 18 tahun; atau (b) anda telah memenuhi piawaian umur di mana aktiviti perjudian atau pertaruhan dibenarkan di bawah undang-undang dan bidang kuasa yang terpakai di kawasan anda.

4.3.4 Anda tidak mempunyai Akaun yang ditutup oleh kami.

4.4 Anda hanya boleh mempunyai satu Akaun dengan kami, dan sebarang Akaun tambahan yang dibuka boleh ditutup oleh Kami. Sehubungan itu, semua Akaun tersebut boleh dianggap sebagai satu Akaun dan digabungkan bersama oleh kami, dan sebarang jumlah tertunggak yang dikembalikan kepada anda atau dalam kedua-dua kes di atas adalah mengikut budi bicara mutlak Kami. Jika dua atau lebih Akaun milik pelanggan yang sama, Anda bersetuju bahawa Kami akan menggunakan apa-apa kaedah yang difikirkan munasabah untuk ditamatkan.

4.5 Kami mungkin menjalankan pemeriksaan keselamatan dari semasa ke semasa bertujuan untuk mengekalkan tahap keselamatan yang tinggi berkenaan perlindungan dana pengguna. Untuk memastikan identiti anda sebagai pemegang Akaun sekiranya semakan keselamatan sedemikian, anda dengan ini menerima bahawa kami mempunyai hak untuk meminta maklumat dan/atau dokumen tambahan lain yang diperlukan.

4.6 Setiap kali mengakses Tapak dan/atau Perkhidmatan, anda mesti sentiasa menyemak baki Akaun anda. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk segera memberitahu kami secepat mungkin tentang percanggahan dalam baki akaun anda dan memberikan kami rekod transaksi anda sejak tarikh terakhir menyemak baki akaun anda jika terdapat percanggahan dalam baki akaun anda. Jika Kami tidak menerima sebarang pemberitahuan tentang percanggahan tersebut dalam baki Akaun anda untuk bulan tertentu dalam tempoh tiga puluh (30) hari kalendar dari hari terakhir bulan tersebut, Anda bersetuju untuk membatalkan dan semua tuntutan untuk sebarang percanggahan dalam baki Akaun anda dan menerima semua maklumat dalam Akaun anda pada akhir tempoh.

5. Syarat Pengesahan Identiti/Larangan Penyelewengan

5.1 Anda bersetuju bahawa:

5.1.1 Alamat dan nama yang dimasukkan semasa membuka akaun adalah betul; dan

5.1.2 dalam akaun anda, anda mempunyai hak penuh ke atas wang yang didepositkan.

5.2 Anda telah membenarkan Kami untuk melakukan semakan pengesahan dari semasa ke semasa dengan bersetuju menerima Terma ini, kerana Kami mungkin diminta oleh pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, badan kawal selia) untuk mengesahkan fakta ini (“Semakan”) atau kerana kesediaan kami untuk menjalankan pemeriksaan tersebut. Atas permintaan kami, anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa, berkaitan dengan sebarang maklumat yang diberikan kepada kami, anda mungkin diminta untuk memberikan butiran tambahan, termasuk berkenaan dengan sebarang deposit yang telah dibuat ke dalam Akaun.

5.3 Kami mungkin mengehadkan pengeluaran dana daripada akaun dan/atau menghalang semua akses kepada semua aspek Tapak dan/atau Perkhidmatan, sementara kami, semasa Kami menjalankan Pemeriksaan dari semasa ke semasa. Sila hubungi Pasukan Perkhidmatan Pengguna jika sekatan tersebut menyebabkan masalah kepada anda.

5.4 Kami mungkin perlu menghubungi anda dan meminta untuk memberikan maklumat lanjut kepada Kami secara langsung dalam keadaan tertentu untuk melengkapkan Cek. Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk tujuan ini, untuk meminta anda memberikan kami Kad Pengenalan (KTP) atau Kad Pengenalan yang sah mengikut undang-undang yang terpakai dalam bidang kuasa anda. Kami boleh menghalang sebarang aktiviti daripada dilakukan oleh anda sehingga maklumat yang diberikan adalah seperti yang kami harapkan, atau kami boleh merampas wang deposit dalam akaun selepas menutup akaun oleh kami, di mana kami percaya bahawa anda telah sengaja memberikan maklumat palsu.

5.5 Kami mungkin menyekat akaun anda buat sementara waktu jika kami masih tidak pasti bahawa piawaian umur penggunaan belum dipenuhi. Pada masa meletakkan pertaruhan atau transaksi pertaruhan dengan kami, dan terbukti bahawa anda tidak memenuhi piawaian umur, maka:

5.5.1 Akaun akan ditutup;

5.5.2 Semua wang yang didepositkan akan dikembalikan dengan kaedah pembayaran yang digunakan sebelum ini, jika boleh, semua urus niaga yang dibuat semasa dibuktikan sebagai bawah umur akan dibatalkan;

 5.5.3 Sebarang deposit yang dibuat semasa di bawah umur akan dipulangkan, dan

5.5.4 Apabila anda di bawah umur semuanya akan dilucuthakkan, sama ada sebarang kemenangan yang diperolehi dalam masa itu (dan boleh ditolak daripada jumlah deposit yang dikembalikan di bawah perenggan 5.5 .3) dan dana yang telah dikeluarkan daripada Akaun akan dikembalikan kepada Kami atas permintaan.

6. Nama Pengguna, Kata Laluan, Pin dan Maklumat Pengguna

6.1 Anda akan menggunakan nama pengguna dan kata laluan (“Maklumat Akses Akaun”) yang digunakan untuk diri sendiri dalam melindungi transaksi dan maklumat peribadi, seperti yang didaftarkan. Dan anda bertanggungjawab sepenuhnya atas penyalahgunaan dan/atau pemberian maklumat yang tidak dibenarkan kepada pihak ketiga, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan maklumat anda dirahsiakan pada setiap masa. Anda mesti segera memberitahu Kami bahawa Maklumat Akses Akaun baharu mungkin diberikan oleh Kami kepada anda, jika anda bimbang bahawa Maklumat Akses Akaun anda telah tersedia, telah diakses oleh mana-mana pihak ketiga tanpa pengetahuan atau persetujuan anda, atau keselamatannya telah berkompromi. Pertaruhan atau permintaan yang dibuat dalam talian dengan Maklumat Akses Akaun akan dianggap terbatal hanya selepas pemberitahuan anda kepada Kami bahawa Maklumat Akses Akaun anda telah terjejas dan kami akan menggantung akaun tersebut.

6.2 Kami mungkin menggantung Akaun anda jika Kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa mungkin terdapat pelanggaran keselamatan atau penyalahgunaan Tapak dan/atau Perkhidmatan atau Kami mungkin meminta anda menukar kata laluan atau Maklumat Akses Akaun anda dari semasa ke semasa. Kami mungkin menukar Maklumat Akses Akaun dengan notis awal, mengikut budi bicara mutlak kami.

7. Pembiayaan Akaun

7.1 Anda perlu membuat deposit dengan Kami, membuat pertaruhan, atau bermain permainan untuk wang. Semua dana dalam akaun Pengguna akan disimpan dan diproses oleh syarikat mengikut perjanjian, kecuali seperti yang dipersetujui di sini.

7.2 Kami mempunyai hak untuk mengatur deposit dalam akaun jika ia tidak sah (dan termasuk sebarang kemenangan daripada wang deposit) menggantung semua kaedah transaksi jika terbukti bahawa anda bukan pengguna yang sesuai bagi pemegang akaun.

7.3 Kami tidak menyediakan sistem kredit, semua dan pertaruhan datang daripada membiayai akaun itu sendiri. Apabila akaun tidak mempunyai pembiayaan yang mencukupi untuk membuat pertaruhan, maka kami mempunyai kuasa untuk membatalkan pertaruhan yang mungkin telah diletakkan secara tidak sengaja.

7.4 kami mempunyai hak untuk mengenakan caj yang berkaitan dengan jumlah dana yang dikeluarkan jika kami dikenakan caj balik, pembalikan atau bayaran lain berkaitan dengan Akaun anda. Jika Kami mengetahui tentang deposit dan pengeluaran daripada Akaun anda tanpa sebarang pertaruhan atau aktiviti perjudian yang sepadan, untuk mengelakkan keraguan, Akaun tidak boleh digunakan oleh anda sebagai akaun bank dan, Kami berhak untuk memotong yuran pentadbiran (sama ada dengan menutup atau menggantung Akaun).

7.5 Menanggung yuran transaksi pihak ketiga bergantung pada kaedah pembayaran yang dipilih, Kami mempunyai hak untuk mengenakan yuran pengendalian ke atas deposit dan pengeluaran dan. Kami akan memberitahu anda jika yuran pengendalian ini dikenakan.

7.6 Anda mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan tentang kemenangan dan kekalahan daripada permainan perkhidmatan kami mengikut undang-undang yang menggunakan cukai pegangan di kawasan anda.

7.7 Sebarang kemenangan yang dibuat daripada keputusan pertaruhan akan dikreditkan ke akaun anda. Anda bertanggungjawab untuk melaporkan terus kepada kami jika jumlah dana yang dimasukkan dalam akaun tidak betul. Kami berhak untuk mendapatkan semula dana ini dengan menyediakan Akaun dan membatalkan pertaruhan menggunakan dana ralat daripada akaun tersebut.

7.8 Menjadi tanggungjawab anda untuk mengekalkan Akaun secara aktif dengan kami. Sekurang-kurangnya menjalankan aktiviti untuk log masuk ke Akaun dan menggunakan Perkhidmatan dalam tempoh dua belas (12) bulan yang lalu. jika Akaun tidak aktif selama dua belas (12) bulan berturut-turut atau lebih lama, maka kami berhak untuk menutup Akaun dan anda bersetuju untuk kehilangan baki dan semua tuntutan terhadap kami.

7.9 Berkenaan pengenalpastian akaun “tidak aktif” di mana dana dalam akaun mungkin masih boleh dikeluarkan, kami akan menjalankan semakan pangkalan data pengguna. Kami akan cuba menghubungi anda melalui maklumat yang kami ada sama ada melalui e-mel, telefon atau surat bertulis jika akaun yang anda miliki dikenal pasti sebagai tidak aktif. Sebaik sahaja kami mendapat tahu bahawa akaun tidak lagi aktif maka semua dana akan disimpan, jika kami masih tidak berjaya menghubungi pemilik saya dalam tempoh 12 bulan maka akaun akan ditutup dan kami memutuskan dana sedia ada akan diagihkan sebagai geran sosial.